DB Schenker

Dbamy o rozwój

Przesuwamy granice. Nieustannie pytamy samych siebie: “czy można zrobić to lepiej i szybciej?”. Wyzwalamy innowacyjność, która pozwala pójść naprzód naszym klientom, dostawcom i pracownikom. Dbając o rozwój oraz doskonalenie naszych usług odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata. Rozwój to także nasz wpływ na otocznie. Dzielimy się dobrymi praktykami z rynkiem i aktywnie wspieramy lokalne społeczności.

Rozwój wpisany jest w naszą strategię:

Już dziś stawiamy sobie cele m.in.:

Rozwijamy naszych ludzi

Zachęcamy do innowacyjności

Jesteśmy pionierami przyszłości, stale kwestionując status quo i wyzwalając innowacyjność. Stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej.

 • 78%

  pracowników w 2016 r. oraz 66% w 2015 r. zgłosiło Kaizeny!
 • 2 059

  liczba wdrożonych pomysłów w 2016 r.
 • 2 292

  liczba zgłoszonych pomysłów w 2016 r.

Kaizeny oznaczają dla nas:

 • Pomysły wdrożone
 • Pomysły dotyczące poprawy jakości i / lub poprawy bezpieczeństwa i / lub eliminujące marnotrawstwo
Wykres 3.1 Pomysły zgłoszone i  wdrożone w latach 2015-2016

Indywidualnie planujemy rozwój

Mamy możliwości rozwoju swojej kariery w wielu kierunkach. W tak dużej firmie o różnorodnych działaniach każdy znajdzie swoje miejsce, zgodnie z osobistymi planami i ambicjami, zainteresowaniami oraz charakterem. Istnieje wiele możliwości awansów pionowych i poziomych.

Planujemy swoją ścieżkę kariery wspólnie z bezpośrednim przełożonym.

83%

pracowników jest zadowolonych ze współpracy z swoim bezpośrednim przełożonym!

Rozmowy Rozwojowe odbywają się na początku każdego roku i są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Informacje zwrotne, jakie możemy uzyskać od przełożonych, są podstawą do rozwoju zawodowego i osobistego oraz narzędziem planowania kariery. Są również okazją do rozliczenia celów i ustalenia nowych.

Budujemy plany rozwoju wg zasady 70-20-10

W 70% uczymy się wykonując codzienne obowiązki, biorąc udział w nowych projektach czy wolontariacie. W 20% uczymy się od koleżanek i kolegów, którzy w określonej specjalności są bardziej doświadczeni. 10% to szkolenia i kursy.

Rozwijamy nasze kompetencje poprzez nowe stanowiska pracy w firmie:

 • Rekrutacje wewnętrzne w pierwszej kolejności: ogłoszenia są zamieszczane w intranecie lub przesyłane bezpośrednio w mailu. Zasadą jest, że pracownik informuje przełożonego o przystąpieniu do rekrutacji. Jego zgoda nie jest wymagana.
 • Wewnętrzny proces promocji: ok. 14% osób awansowało w 2016 roku – zmieniając stanowisko na wyższe lub obejmując większy zakres odpowiedzialności. Awans w naszym rozumieniu to nie tylko szczebel wyżej w służbowej hierarchii, ale też zmiana stanowiska, która przynosi pracownikowi więcej satysfakcji, zadowolenia i rozwija kompetencje zawodowe.
 • Indywidualny plan rozwoju: najbardziej rozwijają nas zadania, które wymagają zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Są to np.: udział w projektach, nie tylko biznesowych, ale również w ramach wolontariatu pracowniczego, przyjęcie dodatkowych funkcji, np. opiekuna stażystów, trenera wewnętrznego, czy koordynatora 5S.
 • Wewnętrzne programy szkoleniowe dla Talentów: 2015: XIV. edycja Szkoły Liderów (11 uczestników) i IX. edycja Szkoły Młodych (13 osób).

  Szkoła Liderów

  wzmacnia kompetencje menedżerów w zakresie przywództwa, zarządzania zespołami oraz efektywności osobistej

  Szkoła Młodych

  przygotowuje potencjalnych następców dla liderów, do zmiany zakresu odpowiedzialności, awansu pionowego lub poziomego

  W ramach obu tych programów swoje umiejętności poszerzyło do tej pory 292 osób.

  W 2016 w ramach Szkoły Liderów przygotowaliśmy ”Ambasadorów Lean”. Jest innowacyjny program doskonalenia rozwiązywania problemów za pomocą karty A3. Każdy uczestnik rozwiązywał problem i jednocześnie edukował jedną osobę nt. karty A3.

 • Program mentoringu: w 2015 roku wdrożyliśmy pionierski program wymiany wiedzy i umiejętności między bardzo doświadczonymi mentorami a pracownikami o dużym potencjale, którzy są na początku swojej drogi zawodowej.
 • Programy korporacyjne: przygotowują pracownika do objęcia wyższego stanowiska w strukturach firmy w Polsce i za granicą, wspólnego rozumienia zasad i sposobu zarządzania.
 • Szkolenia i warsztaty. Nowo zatrudniane osoby otrzymują pakiet obowiązkowych szkoleń wprowadzających. Pracownicy mogą brać udział w szkoleniach wewnętrznych wspierających procesy oraz rozszerzających kompetencje. Dostępna jest również platforma e-learningu z pakietem szkoleń w języku polskim i angielskim. Chęć udziału w szkoleniach pracownicy zgłaszają podczas rozmów rozwojowych. Na tej podstawie budowane są plany szkoleniowe dla każdego pracownika i całej firmy.
103

godziny szkoleniowe dla każdego mentora w 2015 roku!

73

brygadzistów przeszło w 2016 roku przez nowy cykl szkoleń. ”Brygadzista doskonały”!

Nie prowadzimy statystyk szkoleń z uwzględnieniem kategorii zatrudnienia.

Dbamy o równowagę życiową

Naszym pracownikom oferujemy:

 • dofinansowanie do pakietu medycznego
 • dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • udział w turniejach sportowych
 • coroczne szczepienia przeciwko grypie
 • warsztaty profilaktyczne, aby zapobiegać problemom zdrowotnym.
 • 60,2%

  pracowników korzystających z dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych w 2016 r. oraz 55,6% W 2015 r.
 • 38,8%

  pracowników korzystających z dofinansowania pakietu medycznego w 2016 r. oraz 37,4% w 2015 r.
 • 4,48%

  wskaźnik absencji w 2016 r. oraz 4,34% w 2015 r.

Pracownicy mogą otrzymać pomoc socjalną z Funduszu Świadczeń Socjalnych np. w formie dofinansowania wypoczynku swojego i dzieci, pomocy rzeczowej i pieniężnej przyznawanej w szczególnie trudnej sytuacji, pożyczek na remont mieszkania czy bonów z okazji świąt.

Kształcimy przyszłe kadry

Współpracujemy ze szkołami i uczelniami wyższymi w całej Polsce. Jesteśmy Partnerem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasi menedżerowie biorą udział w wykładach, dzieląc się praktyczną wiedzą ze studentami. Organizujemy warsztaty, zapraszamy studentów na wizyty studyjne, jesteśmy obecni na wielu studenckich wydarzeniach i targach pracy. Posiadamy serwis www dedykowany studentom. Zatrudniamy młode osoby na staże i praktyki.

90% stażystów Sales Consulting Trainee Programme zostało z nami na stałe!

Każdego roku ogranizujemy program stażowy Sales Consulting Trainee Programme dla studentów i absolwentów  uczelni wyższych, minimum po studiach pierwszego stopnia (licencjat lub inżynier). Stażyści na start:

 • otrzymują umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na 3 miesiące
 • mają dostęp do wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom, np. dofinansowania prywatnej opieki medycznej i zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • przechodzą przez kompleksowy proces, który wdraża ich w sposób działania i uwarunkowania firmy
 • realizując samodzielnie projekty korzystają z naszego know-how i wsparcia doświadczonych osób.

Najlepsi mogą liczyć na zatrudnienie i ścieżkę kariery w firmie.

Zajmujemy 35 pozycję w rankingu studentów TOP 100 UNIVERSUM
Poland's Most Attractive Employers.

Z myślą o lepszym dialogu z młodymi ludźmi – naszymi potencjalnymi pracownikami i/lub klientami w 2016 roku stworzyliśmy profil na Facebooku DB Schenker Kariera.

Dedykowane osoby w organizacji zarządzają Employer Brandingiem i współpracą z uczelniami i rynkiem pracy. Mają one wyznaczone konkretne cele, przydzielone zasoby i realizują różne działania i projekty, poddawane bieżącej ewaluacji.

Stawiamy na rozwój biznesu

Budujemy Kulturę Lean

Jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszym biznesie jest poprawa efektywności podejmowanych działań. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie jest budowanie kultury Lean – czyli zaangażowanie wszystkich pracowników i partnerów biznesowych w proces ciągłego doskonalenia i eliminowania marnotrawstwa. Lean wspiera kształtowanie postaw współodpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Kultura LEAN wpisana jest w naszą strategię biznesową.

Walczymy z marnotrawstwami

Chcemy, aby nasza praca dodawała jak najwięcej wartości klientom. Esencją i celem kultury Lean, którą budujemy jest dodawanie wartości klientom i eliminacja marnotrawstwa. Marnotrawstwem jest każda działalność, która pochłania czas i zasoby i nie dodaje wartości. Do podstawowych źródeł marnotrawstwa zaliczamy straty takie jak:

 • Nadprodukcja

  produkowanie szybciej i więcej niż potrzeba

 • Zbędny ruch

  ruch pracowników nie przyczyniający się do dodawania wartości w procesie

 • Nadmierne przetwarzanie

  nieadekwatne technologie lub procesy

 • Oczekiwanie

  czekanie na zakończenie danej czynności aby przejść do kolejnego działania

 • Zbędny transport

  niepotrzebny oraz zbyt złożony

 • Błędy

  niedoskonałość procesu powodująca zbędne działania np. wystawienie faktur korygujących

 • Niewykorzystany potencjał ludzki

  pracownicy o zbyt wąskim zakresie obowiązków, ograniczona odpowiedzialnośc

 • Obwinianie

  poszukiwanie winnego błędów zamiast koncetracji na rozwiązaniu problemu

 • Zbędne zapasy

  niepotrzebny zapas np. materiałów, towarów, dokumentów, plików w komputerze

Rozwiązywanie problemów

Dla nas ”problem” to szansa na usprawnienie procesu oraz zwiększenie wartości dodanej.
Problemy rozwiązujemy LEANowo zawsze w określonej kolejności: Fakty – Przyczyny – Rozwiązania. Część problemów rozwiązujemy ”przy tablicy” oraz z użyciem karty A3. Są również takie, które wymagają powołania zespołu, gdy wiedza na temat przyczyn jest rozproszona. Takie podejście zapewnia nam skuteczną eliminację problemu i wprowadzenie trwałej zmiany.

78 % pracowników w 2016 r. oraz 66 % w 2015 r. zgłosiło Kaizeny!

Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą organizację pracy

Jednym z narzędzi wspierających kulturę Lean, które zastosowaliśmy w naszej organizacji jest system Bezpieczeństwo i 5S. Jest to zbiór prostych zasad, które usprawniają organizację pracy. Skrót 5S pochodzi od pięciu japońskich słów:

1. Selekcja (SEIRI)

Identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy.

2. Systematyka (SEITON)

Miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu.

3. Sprzątanie (SEISO)

Codzienne sprzątanie, ważnym celem tego kroku jest także wyeliminowanie przyczyn źródłowych pojawiania się zanieczyszczeń w miejscu pracy.

4. Standaryzacja (SEIKETSU)

Udokumentowanie i  ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków.

5. Samodyscyplina (SHITSUKE)

Wszystkie działania wspierające utrzymanie pierwszych czterech ”S”, w tym zwłaszcza audyty.

Rezultatem zastosowania zasad 5S jest poprawa bezpieczeństwa w środowisku pracy, efektywności, zmniejszanie marnotrawstwa. W ten sposób zapobiegamy powstawaniu błędów.

Wprowadzamy X-site w Polsce

W Grupie DB Schenker w logistyce kontraktowej realizowany jest program doskonalący ”Standard Dojrzałości Biznesowej X-site”.

Rozwiązanie to pozwala ocenić dojrzałość biznesową w obszarach:

 • zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami,
 • zarządzanie finansami,
 • pracownicy i lean leadership,
 • optymalizacja procesów,
 • zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

W ramach standardu prowadzona jest klasyfikacja. Można uzyskać cztery poziomy oceny: developing, bronze, silver, gold. Nasz magazyn w Teresinie został wybrany jako jedna z ok. 650 lokalizacji na całym świecie, w której po fazie pilotażowej odbywa się pełne wdrożenie tego standardu.

Polski magazyn najlepiej oceniony w całej Grupie DB Schenker!

Magazyn logistyczny w Teresinie jako pierwszy na świecie uzyskał ocenę BRONZE. To najwyższa do tej pory ocena w DB Schenker.

Teresin jest jedną z najbardziej dojrzałych leanowo lokalizacji w całej logistyce kontraktowej w organizacji. Ciężka praca, ogromna motywacja i pasja kolegów z Teresina spowodowały dynamiczny rozwój tej lokalizacji w ostatnich latach.

Działamy wg EFQM

Działamy według modelu EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością z siedzibą w Brukseli). Podstawą efektywnego zarządzania są dla nas dobre relacje z interesariuszami: pracownikami, klientami, dostawcami i innymi partnerami, uwzględniające ich oczekiwania. Dlatego też rozwijamy w naszej organizacji wartości takie jak praca zespołowa, innowacyjność, wzajemne zaufanie i współodpowiedzialność.

Korzyści stosowania Modelu EFQM:

 • identyfikacja mocnych stron oraz obszarów do poprawy,
 • zapewnienie skutecznej realizacji strategii organizacji,
 • usystematyzowanie, ukierunkowanie i zapewnienie efektywności procesu doskonalenia,
 • poprawa osiąganych wyników,
 • wzrost inicjatywy i kreatywności pracowników,
 • możliwość porównania z najlepszymi w Europie.

Pomagamy usprawniać procesy Klienta

Patrzymy ponad to, co już istnieje zadając sobie pytanie: ”czy można zrobić to lepiej lub szybciej?”

Wspieramy klientów, oferując działania usprawniające i doradcze w łańcuchu dostaw.

Analizujemy oczekiwania rynku i naszych klientów oraz reagujemy na ich potrzeby. Rozwijamy oferowane usługi. Jesteśmy doradcą logistycznym.

Powołujemy zespoły interdyscyplinarne, złożone z najwyższej klasy specjalistów, które:

 • tworzą z klientami dedykowane rozwiązania logistyczne,
 • eliminują marnotrawstwa w procesach wykorzystując narzędzia Lean,
 • posiadają wiedzę nt. optymalizacji łańcucha dostaw,
 • działają w oparciu o certyfikowaną metodologię zarządzania projektami.

Zespoły projektowe mają wyznaczane konkretne cele i mierniki, a działania i wyniki są poddawane ewaluacji na bieżąco. Jesteśmy w nieustannym dialogu z klientami, otrzymujemy od nich informacje zwrotne na temat wdrażanych usprawnień.

Wdrażamy nowoczesne technologie

Umieszczamy klientów w centrum naszej działalności. Oferujemy im kompletny proces obsługi wspomagany przez nowoczesne rozwiązania informatyczne.

W 2016 roku zaktualizowaliśmy eSchenker, czyli nowoczesną aplikację łączącą wszystkie globalne e-usługi. Dzięki temu przyspieszamy proces i zmniejszamy zużycie papieru.

eSchenker to dla klientów:

 • efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi w jednym miejscu
 • dostęp do informacji dotyczących wszystkich środków transportu – bez konieczności logowania się do kilku systemów
 • większa przejrzystość – kompleksowa kontrola nad przesyłkami
 • oszczędność czasu i niższe koszty
e-Schenker: wszystko w jedynym miejscu

Ponadto wspieramy naszych klientów w ich polityce środowiskowej oferując im narzędzia takie jak: e-faktura, Eko-kalkulator i Raport emisji.

Rozwijamy także nowoczesne formy komunikacji z naszymi dostawcami. Globalne innowacje IT wspierają proces automatyzacji i cyfryzacji naszej działalności, zwiększając w ten sposób naszą wydajność i rentowność. W 2016 roku Grupa DB Schenker zainwestowała 25 milionów dolarów we współpracę z amerykańską internetową giełdą transportową uShip. Dzięki temu zyskaliśmy dostęp do najnowszej technologii i wzmocniliśmy cyfrową transformację naszego modelu biznesowego. uShip i DB Schenker to idealnie dopasowani partnerzy w procesie makrotransformacji i innowacji IT w logistyce.

Aplikacja Drive4Schenker

rewolucjonizuje sposób zarządzania ładunkami w transporcie. To internetowa platforma giełdowa, gdzie spotyka się popyt z podażą. Z jednej strony daje dostęp do ładunków, a z drugiej do wolnej przestrzeni transportowej naszych aut. Usprawnia komunikację i wpływa na lepsze wypełnienie pojazdów.

Wdrażanie innowacyjnych technologii IT usprawnia procesy i buduje przewagę konkurencyjną naszej organizacji. Powoływane są dedykowane zespoły zarządzające konkretnymi projektami. Liderzy mają wyznaczane konkretne cele i mierniki, a działania i wyniki są poddawane ewaluacji na bieżąco.

Magazyn Computerworld uhonorował nas tytułem Lidera Informatyki 20 – lecia.

Tytuły Lidera Informatyki przyznawane są od dwudziestu lat. Nasza firma zdobyła ten laur do tej pory trzykrotnie w 1999 (Spedpol), 2000 i 2008 roku. Redakcja magazynu Computerworld w związku z jubileuszem dwudziestolecia postanowiła uhonorować najczęściej nagradzane firmy i instytucje biorące udział w tym zestawieniu. W sumie wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach. Nasza firma zdobyła statuetkę Lidera Informatyki 20-lecia w kategorii Handel i Usługi.

Mierzymy to co robimy

Stosujemy szereg wskaźników, które mają na celu kontrolę realizowanej usługi na różnych etapach. Do mierników podchodzimy kompleksowo, uwzględniając percepcję klienta (z ang. wing to wing) oraz różne czynniki wpływu np. koszty, czas, pracochłonność, wpływ na środowisko. Takie podejście pozwala nam patrzeć szerzej i docierać do przyczyn źródłowych sytuacji i osiąganych wyników.

Mierzymy nasze procesy od początku do końca (z ang. end-to-end), czyli od momentu realnego początku operacji np. zdarzenia będącego powodem złożenia reklamacji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w jej sprawie. Mierzymy terminowość i kompletność dostaw przesyłek, oraz poprawność fakturowania. Wskaźniki te informują o tym czy przesyłki zostały dostarczone kompletnie i bezbłędnie (bez uszkodzeń, zaginięć, z terminowo rozliczonymi dokumentami zwrotnymi i potwierdzoną dostawą do odbiorcy), na czas i czy zostały poprawnie zafakturowane. Na bieżąco wdrażamy działania doskonalące i monitorujemy osiągane wyniki. Stosujemy nowe rozwiązania, jak np. wyposażenie 2000 naszych kurierów w urządzenia mobilne, co umożliwia bieżące informowanie klienta o statusie jego przesyłek.

2 000

naszych kurierów wyposażonych w urządzenia mobilne

Plany Ciągłości Działania

Celem wdrożenia Planów Ciągłości Działania jest:

 • jak najszybsza eliminacja negatywnych skutków ewentualnej awarii lub katastrofy,
 • przywrócenie normalnego trybu działania i zdolności operacyjnej tak, aby kontrahenci nie odczuli negatywnych następstw zaistniałej sytuacji.

Ciągle się doskonalimy

W ramach kultury Lean osiągane wyniki omawiane są podczas codziennych odpraw zarówno z pracownikami firmy jak i przewoźnikami / kurierami. W ich trakcie definiowanie są problemy w realizacji zakładanych celów. Następnie proponujemy działania mające na celu ich rozwiązanie.

Wdrażane działania podlegają kolejnym cyklom PDCA (z ang. Plan, Do, Check, Act – zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw), aby na bieżąco dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.

Włączamy dostawców w procesy

Bardzo cenimy wiedzę i wkład pracy naszych dostawców w rozwój DB Schenker. Dlatego też zapraszamy wielu dostawców do udziału w wybranych projektach. Uczestnicząc w zespołach projektowych, dostawcy mogą lepiej poznawać nasze potrzeby i jako eksperci proponować najlepsze rozwiązania.

W konkursach ofert, zawsze staramy się jasno precyzować wymagania dla dostawców, wyraźnie określając również warunki dobrej oferty. Udzielamy informacji zwrotnej, a o problemach rozmawiamy w otwarty sposób: organizujemy spotkania i warsztaty z dostawcami, na których zazwyczaj staramy się wspólnie wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

Zapraszamy naszych dostawców do projektów wolontariackich w każdej edycji Programu Czas Pomagania średnio uczestniczy prawie 50 przewoźników i 90 kurierów. Dostawcy wspierają również nasze zaangażowanie w akcję Szlachetna Paczka.

50

przewoźników uczestniczy w każdej edycji Programu Czas Pomagania

90

kurierów uczestniczy w każdej edycji Programu Czas Pomagania

Wspieramy rozwój otoczenia

Inicjujemy, integrujemy i inspirujemy

Regularnie prowadzimy projekt badawczy ”DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”. Na podstawie otrzymanych wyników planujemy działania z zakresu zaangażowania społecznego w konkretnych lokalizacjach firmy.

Według naszych sąsiadów:

 • inicjujemy akcje i wydarzenia skierowane do mieszkańców
 • integrujemy społeczność wokół danej idei
 • inspirujemy innych do aktywności społecznych i gospodarczych

Do społeczności lokalnych kierujemy program wolontariacki Czas Pomagania. W ten sposób staramy się wspierać ważne inicjatywy i pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Kładziemy nacisk na ekologię i edukację na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Współpracujemy również z wieloma organizacjami dostarczając im nasze logistyczne know-how, niezbędne do ich funkcjonowania. Jesteśmy obecni na wielu uczelniach wyższych, dzieląc się praktyczną wiedzą.

Nasi pracownicy wiedzą jak ważne jest zaangażowanie firmy w działalność charytatywną i wspieranie lokalnych społeczności. W badaniach satysfakcji pracowników w 2016 aż 84% osób wskazało istotność tego obszaru.

84% pracowników uważa za ważne zaangażowanie firmy w działalność charytatywną i wspieranie lokalnych społeczności

Realizujemy projekty wolontariackie

Wdrożyliśmy program wolontariatu pracowniczego pod nazwą Czas Pomagania. Realizowany jest on w dwóch cyklach rocznie: Świąteczny Czas Pomagania oraz Zielony Czas Pomagania.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę ”Dobroczyńca Roku” w kategorii wolontariat pracowniczy.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę „Dobroczyńca Roku” w kategorii wolontariat pracowniczy. Konkurs organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, firmy oceniane są przez niezależną kapitułę.

Działania realizujemy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Do projektów zapraszamy partnerów biznesowych – klientów i dostawców. Wspólnie edukujemy dzieci i młodzież, remontujemy budynki i place zabaw, sadzimy drzewa, porządkujemy tereny zielone, pomagamy zwierzętom. To pracownicy decydują komu i jak chcą pomagać. Wspiera ich zespół kluczowych menedżerów oceniając projekty przeznaczone do realizacji spośród zgłoszonych pomysłów.

Warunkami niezbędnymi do przyznania grantu finansowego DB Schenker są: nakierowanie działań na lokalną społeczność i ich realizacja we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowej, instytucji publicznej, klientami i dostawcami (przewoźnikami, kurierami), jak również konieczność wykonania projektu w pracy zespołowej.

Dla pracowników ważna jest możliwość udziału w wolontariacie pracowniczym aż 73 % osób wskazało ten obszar za istotny w badaniach satysfakcji w 2016 roku.

73%

naszych kurierów wyposażonych w urządzenia mobilne

W 2016 r. podjęliśmy się oceny programu wolontariatu pracowniczego, wykorzystując podejście Lean i kartę A3.

Dowiedzieliśmy się jakie główne korzyści daje naszym pracownikom wolontariat, jakie są bariery zaangażowania. Badanie wśród liderów projektów pozwoliło odpowiedzieć na pytania dlaczego pracownicy podejmują się roli lidera projektu, co ich motywuje, z jakimi wyzwaniami się borykają. Poznaliśmy ich oczekiwania co do form wsparcia oraz dowiedzieliśmy się jakie umiejętności i kompetencje rozwijają.

Wszystko to pozwala nam lepiej planować, organizować, komunikować i raportować działania z zakresu wolontariatu pracowniczego. Takie podejście przekłada się na lepsze wyniki programu, większą satysfakcję wolontariuszy i zaangażowanych partnerów oraz jakość działań na rzecz odbiorców w społecznościach lokalnych.

Ciekawostki z ewaluacji:

 • dla 92 % badanych wolontariuszy największą korzyścią z udziału w projekcie wolontariackim jest satysfakcja z pomocy potrzebującym. Na drugim miejscu wskazali na umocnienie relacji w pracy i integrację zespołu
 • dla liderów projektów najważniejszą formą wsparcia projektu poza finansami, jest akceptujący i wspierający szef.
Zaangażowanie Szefa to jeden z głównych motywatorów do udziału w akcji.

Udział Szefa podnosi prestiż projektu i potwierdza jego znaczenie w oczach pracowników. Dobry przykład ”z góry” wspiera współpracę, niweluje bariery między zespołami i mobilizuje do działania.

Pomagamy w tym co umiemy najlepiej

Wykorzystujemy swoje doświadczenie i globalne know-how zapewniając obsługę logistyczną różnych wydarzeń, w tym także akcji filantropijnych prowadzonych przez organizacje społeczne. Wspieramy duże, ogólnopolskie projekty obdarowując naszych partnerów wiedzą z dziedziny logistyki, w której jesteśmy specjalistami.

14 352

przekazane darowizny na organizacje pozarządowe w 2016 r. oraz 19 512 zł w 2015 r.

Nasza Ziemia i Sprzątanie Świata

Wspieramy Sprzątanie Świata

Co roku na przełomie sierpnia i września odpowiadamy za dystrybucję materiałów promocyjnych kampanii Sprzątanie Świata. Przesyłki z Warszawy, w ramach sieci logistycznej DB Schenker, docierają do blisko 500 szkół i innych miejsc zaangażowanych w akcję.

Banki Żywności

Pomagamy Bankom Żywności

Nieodpłatnie przewozimy produkty spożywcze, które za pośrednictwem wybranych Banków trafiają do najuboższych mieszkańców naszego kraju. Współpracujemy z olsztyńskim, lubelskim i białostockim oddziałem Banków Żywności.

W 2015 r. otrzymaliśmy Certyfikat Dobroczynności od Banku Żywności w Olsztynie. Podziękowano naszej firmie – w szczególności Oddziałowi Olsztyn za 15 lat współpracy.

15 lat

współpracy naszej firmy z Bankiem Żywności w Olsztynie

Szlachetna Paczka

Stowarzyszenie Wiosna na Gali kończącej akcję przyznaje nam status ”Przyjaciela i Partenra Strategicznego Szlachetnej Paczki”

Wspólnie z naszymi przewoźnikami i kurierami wspieramy projekt logistycznie co roku dostarczając paczki do magazynów w całej Polsce. Nasi pracownicy uczestniczą też w akcji przygotowując paczki dla potrzebujących rodzin.

 • 70

  samochodów ciężarowych wsparło projekt Szlachetna Paczka w latach 2015–16
 • 30 000

  paczek przewiezionych do magazynów Stowarzyszenia Wiosną
 • 2 000

  rodzin, do których trafiła pomoc

Co roku Stowarzyszenie Wiosna na Gali kończącej akcję przyznaje nam status ”Przyjaciela i Partenra Strategicznego Szlachetnej Paczki”.

W 2016 r. pracownicy przygotowali paczki o wartości ok. 30 000 zł.
Oceń raport

Schowek

Masz 0 strony w schowku.

Poprzednie raporty