DB Schenker

Dbamy o raportowanie

Dbamy o dialog. Przygotowując nasz Raport Odpowiedzialności korzystaliśmy z najnowszej wersji międzynarodowych wytycznych dotyczących raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative Standards. Uwzględniliśmy głos naszych kluczowych interesariuszy. Dbając o środowisko, raport przygotowaliśmy tylko i wyłącznie w wersji on-line. Treści poddaliśmy zewnętrznej weryfikacji.

Założenia raportu

Zdefiniowaliśmy zawartość raportu

Standard GRI wymaga przeprowadzenia procesu analizy i doboru treści raportu, do którego firma podeszła z najwyższą starannością. Obejmował on kilka etapów:

  • identyfikacji:

   analiza opinii i ocen naszego poprzedniego raportu społecznego za lata 2013-14, przegląd dokumentów, badań i materiałów wewnętrznych, ocena najlepszych praktyk i trendów rynkowych, wytycznych branżowych przygotowana przez firmę doradczą

  • priorytetyzacji:

   wywiady z interesariuszami wewnętrznymi – 29 pracownikami z 9 różnych obszarów biznesu, które pozwoliły zidentyfikować ich potrzeby oraz poznać ich rekomendacje i opinie, wywiady z interesariuszami zewnętrznymi – klientami i dostawcami, przeprowadzone przez niezależną firmę doradczą.

  • walidacji:

   wyłonione zostały 33 aspekty raportowania, które następnie zostały poddane walidacji przez Kadrę Zarządzającą pod kątem istotności dla firmy i jej strategii, podczas dedykowanego warsztatu. Dodatkowo Kadra Zarządzająca po raz pierwszy dokonała samooceny tych aspektów wg stopnia zaawansowania DB Schenker w realizacji danego tematu. Rezultatem powyższego procesu jest matryca kwestii zrównoważonego rozwoju.

W całym procesie Dbaliśmy o spójność z zasadami GRI dotyczącymi definiowania zawartości oraz jakości prezentowanych danych, czyli:

 • kontekst zrównoważonego rozwoju
 • uwzględnienie interesariuszy
 • istotność
 • kompletność
 • dokładność
 • terminowość
 • przejrzystość
 • wiarygodność
 • porównywalność
 • wyważenie

Dodatkowe informacje:

 • W raportowanym okresie została przejęta spółka zależna Scanspol Sp. z o.o., w której mieliśmy 100% udziałów.
 • W poprzednich raportach społecznych DB Schenker nie były wprowadzane korekty dot. aspektów takich jak fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru.
 • Firma przyjęła dwuletni cykl raportowania społecznego. Poprzedni raport za lata 2013-2014 został opublikowany w październiku 2015 roku.
 • DB Schenker nie posiada udziałów kapitałowych w innych jednostkach gospodarczych i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanego raportu finansowego.

Wskazaliśmy najważniejsze tematy

W procesie definiowania treści raportu powstała matryca kwestii zrównoważonego rozwoju istotnych dla DB Schenker.

Wykres 4.1. Matryca istotności

Z matrycy wyłonione zostało 10 kluczowych aspektów – tematy wskazane jako najistotniejsze jednocześnie dla otoczenia i dla firmy:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników
 • Zwiększenie wartości dla klienta poprzez wysoką jakość, niskie koszty, krótki czas realizacji, kultura LEAN
 • Zarządzanie obszarami etyki i compliance
 • Komunikacja i dialog z klientami
 • Rozwój oferowanych usług i podejmowanie roli doradcy klienta
 • Innowacyjność i rozwój technologii IT
 • Zapewnienie odpowiednich pracowników w odniesieniu do obecnych, jak i przyszłych potrzeb firmy
 • Kryteria i zasady współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi
 • Zarządzanie flotą, w tym kryteria dotyczące floty i efektywności paliwowej
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie ww. tematy zostały omówione w raporcie. Przedstawione zostały sposoby zarządzania każdym z nich, a także ich ewaluacja.

Tabela GRI

W Tabeli GRI zostały wskazane definicje wskaźników Global Reporting Initiative STANDARDS 2016 oraz odwołanie do miejsca ich prezentacji.

W Tabeli GRI zostały wskazane definicje wskaźników Global Reporting Initiative STANDARDS 2016 oraz odwołanie do miejsca ich prezentacji.

Wskaźnik GRI Standard (opis i nr) Link
Założenia i podstawy raportowania
Założenia i podstawy raportowania GRI 101 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Wskaźniki profilowe
Nazwa organizacji GRI 102-1 Kto nas tworzy - kapitał firmy
Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi GRI 102-2 Otwieramy świat dla Polski Na czym polega nasza praca Dostarczamy rozwiązania
Lokalizacja siedziby głównej organizacji GRI 102-3 Kto nas tworzy - kapitał firmy
Lokalizacja działalności operacyjnej GRI 102-4 Otwieramy świat dla Polski
Forma własności i struktura prawna organizacji GRI 102-5 Kto nas tworzy - kapitał firmy
Obsługiwane rynki GRI 102-6 Otwieramy świat dla Polski
Skala działalności GRI 102-7 Otwieramy świat dla Polski Dostarczamy rozwiązania Dbamy o nasze wyniki finansowe
Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji GRI 102-8 Kto tworzy nasz zespół Odnosimy sukcesy we współpracy z dostawcami
Opis łańcucha dostaw GRI 102-9 Na czym polega nasza praca Rozwijamy się w 3 kierunkach Włączamy dostawców w procesy
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości GRI 102-10 145 lat logistycznego doświadczenia Kto nas tworzy - kapitał firmy
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. GRI 102-11 Dbamy o nasze wyniki finansowe
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy GRI 102-12 Rozwijamy się w 3 kierunkach Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ Gramy fair
Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach GRI 102-13 Współpracujemy z organizacjami
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla GRI 102-14 List Prezesa
Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk GRI 102-15 Dbamy o bezpieczeństwo Dbamy o rozwój Dbamy o dialog Zarządzamy ryzykiem
Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań. GRI 102-16 Kierujemy się wartościami
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy GRI 102-18 Kto nas sprawdza - Rada Nadzorcza
Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą GRI 102-40 Rozmawiamy z różnymi grupami
Pracownicy objęci umowami zbiorowymi GRI 102-41 Kto tworzy nasz zespół
Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację GRI 102-42 Rozmawiamy z różnymi grupami
Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy GRI 102-43 Rozmawiamy z różnymi grupami
Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie GRI 102-44 Mówimy co nas boli i zmieniamy to Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji Nasi klienci nas doceniają Pytamy, słuchamy, działamy
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GRI 102-45 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Proces definiowania treści raportu GRI 102-46 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Zidentyfikowane istotne tematy GRI 102-47 Wskazaliśmy najważniejsze tematy
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) GRI 102-48 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie GRI 102-49 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Okres raportowania GRI 102-50 Założenia raportu
Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) GRI 102-51 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Cykl raportowania GRI 102-52 Zdefiniowaliśmy zawartość raportu
Dane kontaktowe GRI 102-53 Kontakt
Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive GRI 102-54 Założenia raportu
Indeks GRI GRI 102-55 Tabela GRI
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. GRI 102-56 Poświadczenie weryfikacji zewnętrznej
Wskaźniki tematyczne
Tematy ekonomiczne:
Wyniki ekonomiczne
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMATY ISTOTNE:
Zwiększenie wartości dla klienta poprzez wysoką jakość, niskie koszty, krótki czas realizacji, kultura LEAN
Komunikacja i dialog z klientami
Rozwój oferowanych usług i podejmowanie roli doradcy klienta
Innowacyjność i rozwój technologii IT
GRI 103-1 Budujemy Kulturę Lean Wdrażamy nowoczesne technologie Nasi klienci nas doceniają Pomagamy usprawniać procesy Klienta
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Budujemy Kulturę Lean Wdrażamy nowoczesne technologie Nasi klienci nas doceniają Pomagamy usprawniać procesy Klienta
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Budujemy Kulturę Lean Wdrażamy nowoczesne technologie Nasi klienci nas doceniają Pomagamy usprawniać procesy Klienta Ciągle się rozwijamy
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) GRI 201-1 Dbamy o nasze wyniki finansowe
Przeciwdziałanie korupcji
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY: Zarządzanie obszarami etyki i compliance
GRI 103-1 Gramy fair
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Gramy fair
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Gramy fair
Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji GRI 205-2 Gramy fair
Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie GRI 205-3 Gramy fair
Tematy środowiskowe
Zużycie energii
Zużycie energii przez organizację. GRI 302-1 Wiemy ile zużywamy surowców
Ograniczenie zużycia energii GRI 302-4 Wiemy ile zużywamy surowców
Redukcja zapotrzebowania na energię związana z produktami i usługami. GRI 302-5 Wiemy ile zużywamy surowców Tworzymy sieć zielonych terminali
Emisje
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMATY ISTOTNE:
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Wiemy ile zużywamy surowców
GRI 103-1 Ekologia w transporcie Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko Wiemy ile zużywamy surowców
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Ekologia w transporcie Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko Wiemy ile zużywamy surowców
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Ekologia w transporcie Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko Wiemy ile zużywamy surowców
Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. GRI 305-1 Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko Wiemy ile zużywamy surowców
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. GRI 305-7 Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko
Ocena środowiskowa dostawców
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zarządzanie flotą, w tym kryteria dotyczące floty i efektywności paliwowej
GRI 103-1 Chcemy pracować z najlepszymi Ekologia w transporcie
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Chcemy pracować z najlepszymi Ekologia w transporcie
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Chcemy pracować z najlepszymi Ekologia w transporcie
Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. GRI 308-2 Nasi kurierzy jeżdżą bardziej eko Wiemy ile zużywamy paliwa
Tematy społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ogranicze
TEMAT ISTOTNY:
Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników
GRI 103-1 Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą GRI 403-2 Kładziemy nacisk na bezpieczne miejsce pracy
Edukacja i szkolenia
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Zapewnienie odpowiednich pracowników w odniesieniu do obecnych, jak i przyszłych potrzeb firmy
GRI 103-1 Indywidualnie planujemy rozwój Kształcimy przyszłe kadry Kto tworzy nasz zespół
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Indywidualnie planujemy rozwój Kształcimy przyszłe kadry Kto tworzy nasz zespół
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Indywidualnie planujemy rozwój Kształcimy przyszłe kadry Kto tworzy nasz zespół
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika GRI 404-1 Indywidualnie planujemy rozwój
Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. GRI 404-2 Indywidualnie planujemy rozwój
Społeczność lokalna
Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną. GRI 413-2 Chcemy być bezpieczni na drodze Pytamy, słuchamy, działamy
Ocena społeczna dostawców
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
TEMAT ISTOTNY:
Kryteria i zasady współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi
GRI 103-1 Budujemy bezpieczne partnerstwa Odnosimy sukcesy we współpracy z dostawcami Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji
Podejście do zarządzania i jego elementy GRI 103-2 Budujemy bezpieczne partnerstwa Odnosimy sukcesy we współpracy z dostawcami Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji
Ewaluacja podejścia do zarządzania GRI 103-3 Budujemy bezpieczne partnerstwa Odnosimy sukcesy we współpracy z dostawcami Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji
Negatywne skutki społeczne w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania GRI 414-2 Chcemy być bezpieczni na drodze Czy jeździmy bezpiecznie?

Zewnętrzna weryfikacja

Treść naszego raportu poddaliśmy procesowi zewnętrznej, niezależnej weryfikacji przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Daje nam pewność, że przedstawione dane są wiarygodne, sprawdzone i transparentne.

Kontakt

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportu:

Zaprzaszmy do kontaktu!

Folmularz kontaktowy

* Pola obowiązkowe
* Pola obowiązkowe
Oceń raport

Schowek

Masz 0 strony w schowku.

Poprzednie raporty