DB Schenker

Dbamy o dialog

Dialog z interesariuszami pomaga w zrównoważonym rozwoju. Z jednej strony zwiększa świadomość działań podejmowanych przez firmę i zaufanie do niej, z drugiej pozwala firmie tak projektować swoje przyszłe działania, by rozwijała się odpowiedzialnie, uwzględniając potrzeby środowiska społecznego i naturalnego.

Dialog wspiera realizację naszych celów strategicznych, rozwija naszą firmę i naszych partnerów:

W kolejnych latach chcemy dalej Dbać o dialog. Nasze cele to np.:

Rozmawiamy z pracownikami i dostawcami

Rozmawiamy z różnymi grupami

Wymiana doświadczeń z uczestnikami rynku, którzy mają wpływ na nasze działania i na których my również wpływamy, jest dla nas bardzo ważna. Kluczowe grupy naszych interesariuszy to np.: klienci, pracownicy, najważniejsi dostawcy – przewoźnicy i kurierzy, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz środowiska naukowe i studenci.

Prowadzimy z tymi grupami dialog w oparciu o międzynarodowy standard AA 1000, który opiera się na trzech zasadach: włączania, istotności oraz odpowiadania. Na podstawie stworzonej w 2008 roku i zweryfikowanej w lutym 2017 roku mapy kluczowych interesariuszy, Mapa kluczowych interesariuszy Mapa interesariuszy DB Schenker została zdefiniowana podczas procesu tworzenia Kodeksu Etycznego. Regularnie dokonujemy przeglądu grup interesariuszy m.in. w trakcie tworzenia strategii CSR, podczas Samooceny EFQM, przygotowania kolejnych raportów społecznych. W pracy nad mapą interesariuszy każdorazowo uczestniczą przedstawiciele różnych obszarów w firmie jak również najważniejszych dostawców, np. przeowźników. włączyliśmy ich w proces tworzenia tego raportu.

Przeprowadziliśmy sesje wywiadów wewnętrznych i zewnętrznych, zorganizowaliśmy warsztaty dla menedżerów wyższego szczebla. Zebraliśmy opinie i oczekiwania względem nas jako firmy społecznie odpowiedzialnej. W efekcie powstała lista oczekiwań interesariuszy, które zostały uwzględnione np. w doborze treści niniejszego raportu.

Dbając o skuteczność w biznesie i satysfakcję naszych partnerów prowadzimy cykliczne badania satysfakcji pracowników, kluczowych dostawców (przewoźników i kurierów), klientów i odbiorców klientów. Pozyskujemy analizy i zamawiamy raporty w różnych obszarach funkcjonowania naszej organizacji, np. projekt badawczy DB Schenker jako Preferowany Sąsiad. Wyniki tych badań zostały włączone w proces definiowania treści tego raportu.

DB Schenker Polska – Kariera

Od grudnia 2016 roku jesteśmy obecni na Facebooku. Nowe kanały komunikacji pozwalają nam docierać do młodych ludzi, by edukować na temat logistyki i zachęcać do wyboru ”logistycznych” ścieżek kariery.

Kto tworzy nasz zespół

Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągamy jako zespół. Każdy z nas ma poczucie odpowiedzialności i dumy z pracy, którą wykonujemy, z wartości, które tworzymy i z roli, jaką odgrywamy czyniąc świat bardziej zrównoważonym.

Jesteśmy jednym Zespołem,
mamy jeden
Cel

Nasz Zespół Polityki Personalnej wspiera firmę w zapewnieniu profesjonalnej kadry odpowiadającej na aktualne i przyszłe potrzeby naszej organizacji. Zespół ten działa zgodnie z wdrożonymi politykami oraz według corocznie wyznaczanych celów. Realizuje różne działania i projekty poddawane bieżącej ewaluacji.

Np. dla prawidłowego i profesjonalnego przebiegu wewnętrznych i zewnętrznych procesów rekrutacji pracowników, zgodnie z zasadami równego traktowania, wprowadzona została Procedura zatrudniania pracowników. Zawiera ona usystematyzowane informacje  ułatwiające  pracę osobom rekrutującym. Przewodnik udostępniony jest szefom.

Wykres 4.1. Struktura pracowników ze względu na płeć i wykonywaną pracę
Wykres 4.2. Struktura pracowników ze względu na wiek i wykonywaną pracę

W naszej strukturze organizacyjnej dzielimy Polskę na 4 Regiony, jednak na zatrudnienie patrzymy całościowo przez pryzmat całego kraju.

Tabela 4.1. Struktura zatrudnienia według rodzaju zatrudnienia stan na 31.12.2015, 31.12.2016
Zatrudnienie na okres próbny Zatrudnienie na czas określony Zatrudnienie na czas nieokreślony Zatrudnienie na zastępstwo Suma
2015 ogółem 73 429 1 518 17 2 037
2016 ogółem 93 494 1 539 2 2 128

W 2016 roku 98,1% kobiet i 99,7% mężczyzn zatrudnionych było na pełen etat. W 2015 było to 98,1% kobiet i 98,8% mężczyzn. Pozostałe osoby zatrudnione były na mniej niż jeden etat.

W latach 2015-2016 żaden z naszych pracowników nie był objęty umową zbiorową.

Zatrudniamy również pracowników agencji pracy tymczasowej. Branża logistyczna wiąże się z sezonowością, dlatego okresowo, np. przed Świętami Bożego Narodzenia potrzebujemy więcej rąk do pracy. To zapewnia nam ciągłość i zwinność operacji wykonywanych dla naszych klientów.

Nasze oddziały często zlokalizowane są w ”centrach przemysłu i logistyki”, gdzie trudniej jest pozyskać pracowników. Współpracując z Agencjami Pracy zatrudniamy także pracowników z Ukrainy. Dbamy o ich warunki i komfort życia. Wymagamy od agencji nie tylko pozwoleń na pracę, ale także zapewnienia standardów mieszkania, transportu do i z pracy, badań lekarskich, szkoleń BHP. Dbając o bezpieczeństwo w miejscu pracy, dla pracowników z Ukrainy przygotowaliśmy specjalny proces wdrożenia m.in. film szkoleniowy oraz instrukcje w języku ukraińskim. Każdego dnia prowadzimy LEANowe odprawy przy tablicy po ukraińsku oraz mamy dedykowanego Brygadzistę władającego tym językiem.

Mówimy co nas boli i zmieniamy to

Jesteśmy uczciwi i szczerzy wobec innych, okazujemy sobie szacunek i doceniamy naszą różnorodność. Cyklicznie mierzymy satysfakcję pracowników przy pomocy niezależnego ośrodka badawczego zapewniając pełną anonimowość biorącym udział w badaniu. Nasi ludzie chętnie wypowiadają się o tym, co im się podoba, a co i w jaki sposób należy zmienić.

Frekwencja w globalnym badaniu satysfakcji pracowników w 2016 roku wyniosła w Polsce 88% i była wyższa niż średnia dla Grupy DB Schenker.

Zwyciężajmy razem! Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągnamy jako zespół

Badania satysfakcji są kopalnią wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań naszych pracowników. Nasza organizacja umie z niej skorzystać. Po badaniach, otrzymujemy raporty lokalne, w zespołach analizujemy wyniki, projektujemy i wdrażamy działania naprawcze. Aż 75% pracowników uważa, że wspólnie zdefiniowaliśmy odpowiednie działania zaradcze/doskonalące po poprzednich badaniach w 2014 roku!

Pracownicy wysoko ocenili też obszary dot. współpracy i warunków pracy. Jako obszary do poprawy wskazali możliwości rozwoju i wyższe wynagrodzenia.

Odnosimy sukcesy we współpracy z dostawcami

Współpracujemy i rozwijamy relacje biznesowe z dostawcami produktów i usług, którzy oferują najwyższe standardy współpracy oraz konkurencyjne warunki handlowe. Podpisujemy długoterminowe kontrakty z podwykonawcami, co sprawia, że oferujemy naszym klientom stabilne procesy i poczucie bezpieczeństwa.

Najważniejszą grupą dostawców są dla nas firmy przewozowe (ok. 300) oraz zatrudniani przez nie kurierzy (ok. 3 000). Są oni ”ambasadorami” naszych usług i marki, codziennie odwiedzając naszych klientów.

 • 300

  firm przewozowych

 • 3 000

  kurierów zatrudnionych przez firmy przewozowe

Nasi kurierzy dokładają wszelkich starań by na czas dostarczać i odbierać przesyłki. Ich praca jest poddawana bieżącej ocenie, zgodnie z wyznaczonymi celami i miernikami. Kurierzy działają zgodnie z naszymi wartościami oraz kodeksem etycznym, a także przepisami dot. np. bezpieczeństwa. Poszerzamy kompetencje naszych kurierów proponując im udział w szkoleniach wewnętrznych z obsługi klienta, reklamacji, gospodarki paletowej, bezpieczeństwa w transporcie oraz w szkoleniach zewnętrznych z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy, czy kursach ADR.

Prawie w 100% naszymi kurierami są mężczyźni. Niewielka liczba kobiet wynika ze specyfiki i postrzegania społecznego tego zawodu.

Wykres 4.3. Wiek naszych kurierów w roku 2015
Wykres 4.4. Wiek naszych kurierów w roku 2016

Dbamy o bezpieczeństwo, więc ważnym dla nas partnerem w biznesie są Agencje Ochrony. Pracownicy ochrony, pomimo tego, że nie są zatrudnieni bezpośrednio przez nas, pracują na naszym terenie i dla naszego bezpieczeństwa. Zależy nam na jakości ich pracy i warunkach. Zatrudniamy na korzystniejszych zasadach, niż ogólnie przyjęte na rynku. Jeżeli chodzi o czas pracy – wprowadziliśmy system 12/24 (standard rynku to 48/72). Wymagamy od agencji zatrudniania na umowy o pracę, przestrzegania ustalonej wspólnie maksymalnej liczby godzin pracy w miesiącu, ubezpieczeń NNW i szkoleń wprowadzających.

Pytamy przewoźników i kurierów o jakość naszych relacji

Jesteśmy jednym zespołem. Nasi kurierzy współtworzą naszą markę. Zależy nam nie tylko na jakości ich pracy, ale także na dialogu i poczuciu satysfakcji.

Systematycznie badamy zadowolenie naszych dostawców ze współpracy. Dzięki wysokiej frekwencji (pow. 90% zwrotnych ankiet) otrzymujemy m.in. raporty ogólne dla całej firmy, dla każdego oddziału, a także raporty indywidualne dla większych Przewoźników. Na bazie uzyskanych wyników podejmowane są inicjatywy doskonalące.

302

to średni poziom satysfakcji przewoźników i kurierów ze współpracy z DB Schenker według badania z 2016 roku

Skala indeksu:

 • 350 - 400 – bardzo wysoki poziom satysfakcji
 • 300 - 350 – wysoki poziom satysfakcji
 • 200 - 300 – średni poziom satysfakcji
 • 100 - 200 – niski poziom satysfakcji
Kierowcy międzynarodowi: 94% lubi swoją pracę, a 80% ma poczucie, że inne osoby szanują pracę kierowcy

Ogólnie z badań wynika, że:

 • zdecydowana większość chce kontynuować współpracę z DB Schenker, kierowcy mają poczucie pewności zatrudnienia
 • bardzo dobrze oceniono pozycję firmy na rynku (93 % przewoźników międzynarodowych ocenia DB Schenker jako firmę o stabilnej, mocnej pozycji rynkowej)
 • pozytywnie oceniono przestrzeganie zasad etycznych oraz działalność społeczną, charytatywną i wolontariat prowadzone przez firmę
 • aspekty, które uzyskały wysokie wyniki to: pomoc i życzliwe traktowanie w codziennej pracy, profesjonalizm i dostępność w kontaktach z pracownikami DB Schenker, np. z Dyspozytornią, Działem Obsługi Klienta osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia
 • jako obszar do poprawy wskazano szybkość rozładunku i załadunku pojazdów na terminalach DB Schenker w Polsce oraz brak możliwości wpływania przez kierowców międzynarodowych na sposób załadowania samochodu
 • wszystkie aspekty związane z atmosferą i komunikacją z DB Schenker są oceniane pozytywnie przez Przewoźników. Najlepsze oceny przewoźnicy przyznali Szefom Operacyjnym, zarówno za ich profesjonalizm, jak i dostępność. Relatywnie gorzej oceniane są regularne spotkania z przewoźnikami czy możliwość powiedzenia wprost o tym, co się dzieje w danym oddziale.

93%

przewoźników międzynarodowych ocenia DB Schenker jako firmę o stabilnej, mocnej pozycji rynkowej

Wyniki badań analizujemy, a następnie wdrażamy usprawnienia i zmiany w naszych procesach.

Wdrażamy nowoczesne kanały komunikacji z podwykonawcami

Inwestycje w obszarze technologii IT w logistyce rewolucjonizują transport towarów.

Wprowadzamy globalne innowacje w celu automatyzacji i cyfryzacji naszej działalności, zwiększając w ten sposób naszą wydajność i rentowność. W 2016 roku Grupa DB Schenker zainwestowała 25 milionów dolarów we współpracę z amerykańską internetową giełdą transportową uShip. Dzięki temu zyskaliśmy dostęp do najnowszej technologii i wzmocniliśmy cyfrową transformację naszego modelu biznesowego.

uShip i DB Schenker to idealnie dopasowani partnerzy w procesie makrotransformacji i innowacji IT w logistyce.

Drive4Schenker - inwestujemy w kształtowanie przyszłości cyfrowej logistyki

Tylko pełny samochód zarabia. Wiedza o dostępnych ładunkach w jednym miejscu, łatwe zarządzanie przesyłkami wpływa na lepsze wypełnienie samochodów. Jako jeden z największych operatorów logistycznych na świecie doskonale o tym wiemy. Dlatego wspólnie z uShip stworzyliśmy Drive4Schenker. To przełom technologiczny i rewolucja w zarządzaniu logistycznym i planowaniu transportów.

Drive4Schenker jest internetową platformą (tzw. market place) z ofertami przewozów częściowych i całopojazdowych. Przewoźnik logując się na platformę ma dostęp do wszystkich ofert transportu zamieszczonych przez oddziały Db  Schenker w całej Europie. W szybki sposób może wybrać interesujące go trasy i ładunki oraz zaproponować cenę. Pomagają w tym różnorodne możliwości wyszukiwania – np. po lokalizacji, wielkości ładunku. Dzięki Drive4Schenker kierowcy mają dostęp do wszystkich potrzebnych danych przez telefon komórkowy.

Drive4Schenker

rewolucjonizuje komunikację z przewoźnikami, automatyzuje przepływ informacji, a to wpływa na zapewnienie naszym klientom usług na najwyższym poziomie w krótkim czasie. Lepsze wypełnienie pojazdów, eliminacja tzw. pustych przebiegów w całej Europie to same korzyści dla biznesu i środowiska.

Wsłuchujemy się w naszych klientów

Nasi klienci nas doceniają

Dialog z klientami jest procesem ciągłym, wpływającym na nasze działania operacyjne. Wdrożyliśmy wiele procedur między innymi Proces Obsługi Klienta Strategicznego, Standardy Obsługi Telefonicznej. Na bieżąco analizujemy zgłoszenia i reagujemy na potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Komunikujemy się z nimi wszelkimi możliwymi kanałami, na przykład poprzez kontakt bezpośredni naszych kurierów i przedstawicieli handlowych, kadrę menedżerską, codzienne wsparcie operacyjne Działów Obsługi Klienta, dedykowanych opiekunów dla Klientów Strategicznych, sprawną obsługę faktur, reklamacji.

Regularnie badamy opinię klientów nt. jakości usług przy pomocy niezależnych firm badawczych. Dodatkowo monitorujemy zadowolenie odbiorców przesyłek, z usług świadczonych przez naszych kurierów. Uzyskane informacje zwrotne pomagają nam doskonalić procesy i dopasowywać ofertę usług do zapotrzebowania i wymagań rynku.

Umieszczamy klientów w centrum naszej działalności!

Satysfakcja klientów DB Schenker jest mierzona w oparciu o podejście NPS (z ang. net promoter score). Badanie polega na uzyskaniu odpowiedzi na jedno pytanie dotyczące skłonności polecania naszych usług znajomemu lub przyjacielowi. W zależności od udzielonej odpowiedzi w skali 10-cio punktowej, respondenci dzieleni są na 3 grupy klientów: promotorów, klientów pasywnych i krytyków. Odejmując odsetek krytyków od promotorów otrzymujemy rezultat netto, czyli net promoter score. Badanie przeprowadzane jest metodą wywiadów telefonicznych.

21%

wyniósł NPS pod koniec 2016 roku

Na rynku, wartości dodatnie NPS uznawane są za wynik dobry, a wartości powyżej 50 % za doskonały.
Klienci w trakcie badania mają możliwość przekazania nam uwag / opinii odnośnie do naszej współpracy. Zwykle dotyczą one aspektów takich jak: cena, terminowość, jakość, komunikacja (przepływ informacji, dostęp do informacji).

Uczestniczymy również w globalnych, korporacyjnych badaniach satysfakcji klientów Grupy DB Schenker. W Polsce w 2015 roku klienci docenili naszą globalną sieć, zintegrowane rozwiązania logistyczne, wiedzę naszych pracowników o rynku oraz usługi przyjazne środowisku (dbałość o ekologię).

Kurierzy są wysoko oceniani

Nasi kurierzy współtworzą naszą markę. Regularnie pytamy klientów i ich odbiorców o satysfakcję ze współpracy z naszymi kurierami.

Nasi kurierzy pracują na ”Dziewiątkę z plusem”!

W 2015 i 2016 roku kurierzy DB Schenker zostali ocenieni przez odbiorców naszych klientów średnio na 9,5 pkt w dziesięciostopniowej skali.

Nasi kurierzy cieszą się opinią:

 • uprzejmych

 • punktualnych

 • pomocnych

Prowadzimy dialog z otoczeniem

Chcemy być Preferowanym Sąsiadem

Mamy świadomość uciążliwości dla mieszkańców, jakie wiążą się z naszą obecnością. Nasze terminale działają przez cała dobę, co może być powodem uciążliwego hałasu, np. w nocy. Mimo że dokonujemy dużych inwestycji i przenosimy oddziały firmy poza miasta, nadal mamy sąsiadów. Zdajemy sobie sprawę, że mogą oni odczuwać negatywne skutki naszej działalności. Charakter usług świadczonych klientom wiąże się z obecnością na drogach kilku tysięcy samochodów każdego dnia, co ma negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo na drogach.

Prowadzimy projekty, których celem jest budowa relacji, dobrego sąsiedztwa i poznanie wzajemnych uwarunkowań.

Leszek Osiecki, Dyrektor Regionu Poznań DB Schenker w styczniu 2017 został laureatem Tarnowskiego Lwa w kategorii: ”Polski menadżer zagranicznej marki”. Są to wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się rozwoju gminy Tarnowo Podgórne.

Pytamy, słuchamy, działamy

Projekt badawczy „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” to dialog z sąsiadami wokół naszych 17 terminali. Do tej pory zrealizowaliśmy trzy edycje badania w: 2010, 2012 i 2016 r.

Pytamy naszych sąsiadów jak postrzegają nasz wpływ na lokalną gospodarkę i rynek pracy, bezpieczeństwo, środowisko naturalne czy spokój i ciszę. Mieszkańcy oceniają też zaangażowanie w działalność charytatywną i relacje ze społecznością lokalną. Wskazują na obszary wymagające wsparcia ze strony biznesu.

3 × i:
inicjujemy, integrujemy, i inspirujemy

Dialog ze społeczeństwem prowadzi do podniesienia poziomu zaufania do firmy, ale również zwiększenia współodpowiedzialności za podejmowane inicjatywy. Bardzo ważna jest ich transparentność. W ten sposób przyczyniamy się również do zwiększania kapitału społecznego w Polsce i kształtowania postaw obywatelskich.

W 2016 roku przeprowadziliśmy 85 wywiadów pogłębionych z liderami opinii w społecznościach lokalnych w pobliżu naszych oddziałów. Udostępniliśmy ankietę on-line, którą wypełniło 506 mieszkańców. Najchętniej dzielili się opiniami mieszkańcy Wrocławia i Warszawy, w dalszej kolejności – Katowic, Poznania, Łodzi i Gdyni. Są to duże aglomeracje gdzie poziom kongestii, czyli zatłoczenia i przeciążenia dróg, a także uciążliwość z tytułu hałasu i zanieczyszczenia środowiska są największe.

 • 85

  wywiadów pogłębionych z liderami opinii w społecznościach lokalnych

 • 506

  mieszkańców wypełniło ankietę on–line

Zorganizowaliśmy także spotkanie dialogowe w Białymstoku, w którym udział wzięło 16 osób – przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.

Nasi sąsiedzi doceniają naszą rolę. Podkreślają, że:

 • inicjujemy akcje i wydarzenia skierowane do mieszkańców
 • integrujemy społeczność lokalną, potrafimy zaangażować innych wokół danej idei
 • inspirujemy otoczenie do aktywności społecznych i gospodarczych.

Wysoko oceniany jest nasz Program Wolontariatu Pracowniczego „Czas Pomagania”, a obszarem do poprawy są inicjatywy proekologiczne.

Wyniki badań są miernikiem skuteczności naszych działań dla społeczności lokalnych. Po badaniu powstaje całościowy raport dla firmy oraz 17 raportów dotyczących każdego oddziału. Na ich podstawie planujemy dalsze działania z zakresu zaangażowania społecznego w konkretnych lokalizacjach firmy.

Dzielimy się doświadczeniem z rynkiem

Współpracujemy z naszymi interesariuszami
 • Prezes Janusz Górski jest członkiem Rady Programowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Rady Programowej Global Compact.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi. Jesteśmy partnerem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasi menedżerowie biorą udział w wykładach, dzieląc się praktyczną wiedzą ze studentami. Organizujemy warsztaty poświęcone CSR i compliance. Posiadamy serwis www dedykowany studentom
 • Organizujemy spotkania i warsztaty z klientami mające na celu doskonalenie współpracy. Dzielimy się wiedzą z zakresu budowania kultury Lean, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania firmą i pracownikami
 • Organizujemy spotkania i warsztaty dla współpracujących z nami firm przewozowych, na temat sytuacji na rynku, trendów, oczekiwań klientów. Budujemy również świadomość ekologiczną, rozmawiamy o etyce i compliance
 • Nasi prelegenci są obecni na konferencjach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących logistyki, zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami, compliance
 • W ramach programu „Czas Pomagania” wolontariusze DB Schenker budują w społecznościach lokalnych świadomość ekologiczną i związaną z bezpieczeństwem na drogach
 • Poprzez badanie ”DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” skierowane do społeczności lokalnych budujemy świadomość na temat odpowiedzialności biznesu
 • Każdego roku publikowane są nasze działania w raporcie ”Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Opublikowaliśmy wiele materiałów w ogólnopolskich i lokalnych mediach na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.

Nasze podejście do odpowiedzialności społecznej poddajemy zewnętrznej ocenie – co roku bierzemy udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennik Gazeta Prawna. Od 2011 roku nieprzerwanie zdobywamy pozycję lidera w branży!

1. miejsce

zdobyliśmy w całym Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2017 i 2015 roku. W 2016 zajęliśmy 4 pozycję.

Współpracujemy z organizacjami

Budujemy partnerskie relacje z instytucjami i organizacjami. Organizacje i stowarzyszenia, z którymi współpracujemy to m.in.:

 • UNGC
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Klub Partnerów SGH
 • Stowarzyszenie Wiosna
 • Fundacja Nasza Ziemia
 • Federacja Banku Żywności
 • Zrzeszenie międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Związek Pracodawców ECR Polska

Należymy do wielu organizacji, takich jak:  ”Lewiatan” i Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL). Dzięki temu mamy możliwość współpracy i dzielenia się doświadczeniem z innymi firmami oraz wpływania na proces legislacyjny w Polsce.

Oceń raport

Schowek

Masz 0 strony w schowku.

Poprzednie raporty